آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) (2)

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت بيمه ملت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم مي توانند از ساعت 08:30 صبح همان روز با ارائه مدارک مربوط به مالکيت سهام و کارت شناسايي معتبر جهت دريافت برگه ورود به جلسه به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس  تهران- خیابان شيخ بهايي جنوبي- خیابان ايران شناسي- خیابان نهم- مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني مراجعه نمايند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالي 1394
2- بررسي و تصويب صورت هاي مالي، ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و حسابرس براي سال مالي 1395 و تعيين حق الزحمه آنان
4- تصويب ميزان تقسيم سود
5- تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره
6- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
7- ساير موارد که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.


هيئت مديره شرکت بيمه ملت

e-max.it: your social media marketing partner