گروه های اصلی بیمه هواپیما و کشتی

بیمه هواپیما

پوششهاي قابل ارايه در بيمه هاي هوایی شامل موارد ذيل مي باشد:

     - بیمه تمام خطر  بدنه
     - بیمه لوازم يدكي
     - بیمه جنگ بدنه
                         - بیمه فرانشيز
                         - بيمه مسئولیت و اموال شرکتهای خدمات رسانی زميني در فرودگاهها
                         - بیمه مسئوليت و مسئولیت جنگ هوایی
                         - بیمه مسئوليت آشيانه و خدمات
                         - بیمه مسئولیت سوخت رسانها  
                         - بیمه مسئولیت کنترل ترافیک فرودگاهها
                         - بیمه فرودگاههاe-max.it: your social media marketing partner