اطلاعیه های امور سهام و مجامع

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بيمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت- به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 22/01/1395 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2.600 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.850 میلیارد ریال، افزایش یابد.

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام) (2)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) (2)

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت بيمه ملت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.