RT Audacity - шаблон joomla Оригами
جستجو - محتوا
     

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گذار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان وی می باشند، و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد. بازار هدف اين بيمه نامه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه ديگران تحت عناويني همچون كارگر يا كارمند و بطور كلي كاركنان (اعم از قراردادي، روزمزد، استخدامي، پيماني و يا ....) در فعالیت های شغلی گوناگون براي وي كار مي كنند و در ازاي آن دستمزد دريافت مي نمايند و رابطه آنها كارفرما- كارگري/ کارفرما - كارمندي است و امكان مسئول شناخته شدن كارفرما در قبال کارکنان درحوادث ناشي از كار وجود دارد. از اینرو، این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمانها، کارخانـجات و کارگاههائی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند، و نیز مجـریان پروژه های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی وتجاری می توانند درخواست نـمایند. در این بیمه نامه، نوع رابطه کاری میان بیمه گذار و کارگر آسیب دیده که می تواند رسمی، قراردادی، پیمانی، یا روزمزد باشد، تأثیری بر تعهدات بیمه گر در بیمه نامه نداشته و مشروط به اینکه پیش از صدور بیمه نامه و در فرم پیشنهاد، اطلاعات کاملی در این باره به بیمه گر ارائه شده و بیمه گر با صدور بیمه نامه با آگاهی از این موضوع موافقت نموده باشد، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال تمامی کارکنان با هر نوع رابطه کاری که با بیمه گذار دارند، تحت پوشش قرار داده می شود. مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان در این بیمه نامه، جز در برخی موارد خاص مانند «فعالیت شغلی بیمه گذار در سطح وسیع»، «متغیر بودن محل فعالیت»، «حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه گذار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت»، بدون اینکه الزامی برای ارائه مشخصات کارکنان در هنگام صدور بیمه نامه وجود باشد، تحت پوشش قرار داده شده و بیمه نامه اصطلاحاً می تواند به صورت بی نام صادر گردد.

این بیمه نامه بسته به اینکه نوع فعالیت کارفرما چه می باشد، به سه دسته تقسیم می گردد :
1- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی، تولیدی.
2- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی.
3- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی.


در هر سه دسته از بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، و در صورت درخواست بیمه گذار، پوشش های تکمیلی / اضافی زیر جهت افزایش گستره پوشش های بیمه نامه یا حدود تعهدات آن به بيمه گذار قابل ارائه می باشد:

•    پوشش اضافی دیه دوم یا بیشتر کارکنان

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در مأموریت های خارج از کارگاه
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در اماکن وابسته به کارگاه
•    تکمیلی تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در حین ایاب و ذهاب کارکنان
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی در قبال کارکنان
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی مهندسان ناظر و مشاور در قبال کارکنان
•    پوشش تکمیلی پرداخت خسارت (غرامت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی) بدون رأی دادگاه مشروط به اینکه مسئولیت بیمه گذار از نظر کارشناس بیمه گر محرز باشد
•    پوشش تکمیلی جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
•    پوشش اضافی مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه گذار از محل تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
•    پوشش تکمیلی حوادث وارد به شخص بیمه گذار، و مسئولیت بیمه گذار در قبال کارفرما، پیمانکار و مهندسان ناظر و مشاور در محل کار
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار
•    پوشش اضافی تعهد پرداخت افزایش احتمالی دیه پس از بروز حادثه مرتبط با موضوع فعالیت بیمه گذار
•    پوشش اضافی پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان از روز ششم بعد از حادثه تا روز نودم مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ناشی از بروز حادثه در حین انجام فعالیت¬ های غیرمرتبط با فعالیت اصلی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اتباع خارجی غیر مجاز (در حال ارائه این پوشش تکمیلی ممنوع می باشد)
•    پوشش تکمیلی اهمال غیر عمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه نامه
•    پوشش تکمیلی عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه نامه (حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش)


فرآیند صدور :
بیمه گذاران می توانند درخواست خود برای صدور بیمه نامه را با تکمیل فرم پیشنهاد در دفتر نمایندگان صدور شرکت در سراسر کشور ارائه نموده و بیمه نامه پس از موافقت آنها با حق بیمه و شرایط اعلامی صادر خواهد گردید.