RT Audacity - шаблон joomla Оригами
plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا
   

این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی - کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می شود.


برخی از رایج ترین انواع این بیمه نامه عبارتند از:
بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی صدمات مالی و آسیب های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از حوادثی است که در حین عملیات تخریب، گودبرداری، اجرای پی، و دیگر کارهای ساختمانی است. با خرید این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار (که می تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه ساختمانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.


بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عملیات عمرانی
گاهی در جریان انجام عملیات عمرانی، صدمات مالی و آسیب های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از عملیاتی مانند سدسازی، نصب و لوله گذاری، راه سازی، محوطه سازي، جدول بندي و سایر کارهای عمرانی است. با خرید این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار (که می تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه عمرانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه های عمرانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.


بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشي از آتش‌سوزي
در یک حادثه آتش سوزی، علاوه بر خسارت هایی که به ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی وارد می آید، احتمال اینکه دامنه آتش سوزی گسترده شده و سبب وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث و اموال اشخاص ثالث که در مجاورت مورد بیمه آتش سوزی قرار دارند گردد، وجود دارد. از آنجا که در بیمه نامه آتش سوزی، صرفاً خسارت وارد به ملک یا اموال مورد بیمه تحت پوشش قرار داده می شود، چنین آسیب ها و صدماتی که به اشخاص ثالث یا اموال اشخاص ثالث وارد می آیند، در بيمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت. از اینرو، بيمه گذار بیمه نامه آتش سوزی می تواند به دنبال خريد بيمه نامه آتش سوزي، اقدام به خريد بيمه نامه مسئوليت ناشی از آتش سوزي نیز بنمايد. در این بیمه نامه، چنانچه منشأ و علت بلافصل بروز حادثه ای که از ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی گسترش یافته و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالي به اشخاص ثالث و احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار گردیده است، يكي از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه آتش سوزی باشد، این گونه خسارت ها با رعایت شرایط بیمه نامه و سقف تعهدات بیمه نامه، در تعهد بیمه گر قرار می گیرد.

بيمه نامه مسئوليت مدنی شهرداری / دهیاری در قبال شهروندان / روستائیان
در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی شهرداری ها / دهیاری ها در قبال شهروندان / روستائیان که ناشی از تحقق احتمالی خطرات تحت پوشش در بیمه نامه در محدوده جغرافیایی تحت نظارت شهرداری / دهیاری در اثر انجام عملیات خدماتی، عمرانی، و زیربنایی و ... توسط شهرداری / دهیاری بوده و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالی به شهروندان / روستائیان گردد، تحت پوشش قرار می گیرد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی در قبال اشخاص ثالث
بازار هدف این بیمه نامه، کلیه دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، و کشاورزی هستند که ماشین آلات خود را در یک محدوده بسته (مانند یک پروژه راهسازی، یک پروژه ساختمانی، یا یک زمین کشاورزی که حدود آن مشخص است) بکارگیری کرده و نگران هستند که در اثر بکارگیری این ماشین آلات، آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث وارد آید و سبب احراز مسئولیت مدنی آنها براساس رأی مراجع قضایی ذی صلاح گردد. عمده ترین موارد عدم تعهد بیمه گر در این بیمه نامه عبارت است از: بکارگیری راننده / اپراتوری که گواهینامه معتبر و مرتبط با این نوع ماشین آلات نداشته باشد، خسارت ناشی از تردد شهری و بین شهری ماشین آلات، خسارت ناشی از آسیب بدنی وارد به کارکنان و عوامل پروژه ای که بیمه گذار با این گونه ماشین آلات در آنها فعالیت می کند، خسارت ناشی از صدمه وارد به اموال کارفرما یا پروژه ای که بیمه گذار با این گونه ماشین آلات در آنها فعالیت می کند، خسارت ناشی از بروز حادثه در حین کار برای کارکنان و عوامل بیمه گذار. در این بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی راننده / اپراتور خود را - مشروط به داشتن گواهینانمه معتبر و مرتبط برای کار با این ماشین آلات- در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش درآورد. در هر حال، اعلام مشخصات رانندگان / اپراتورهای این ماشین آلات هنگام صدور بیمه نامه الزامی است.


بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی خودرو
این بیمه نامه، ویژه پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالثی است که به قصد پارک خودرو به پارکینگ عمومی تحت مدیریت بیمه گذار مراجعه می نمایند، اما در اثر تحقق خطرات مرتبط با موضوع بیمه نامه، در محوطه پارکینگ دچار آسیب بدنی شده یا به خودروی آنها در محوطه پارکینگ، صدمه مالی وارد می آید. خطرات قابل پوشش در این بیمه نامه (مشروط به احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار) عبارتند از خسارت جانی ناشی از آتش سوزی که در محوطه پارک خودروها رخ می دهد، صدمه مالی وارد به خودروهای مراجعه کنندگان ناشی از آتش سوزی، خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودروهای مراجعه کنندگان، خسارت مالی ناشی از سرقت کلی خودروهای مراجعه کنندگان، و خسارت مالی وارد به خودروهای مراجعه کنندگان ناشی از شکست شیشه / برخورد مواد شیمیایی / سقوط اجسام بر روی خودرو.


بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و تست سیستم های گازسوز خودرو
چنانچه در نتيجه اشتباه، قصور و اهمال غیر عمدی بيمه‌گذار یا كاركنان وي در نصب و تست سيستم گازسوز خودرو، صدمه ای به خودرو، آسیب بدنی به استفاده كنندگان از خودرو و دیگر اشخاص ثالث، و یا صدمه مالی به خودرو یا اموال دیگر اشخاص ثالث وارد آيد، بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت مدنی بيمه‌گذار براساس رأی مراجع قضایی ذی صلاح، نسبت به جبران خسارت اقدام می نمايد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
مدیران انواع مراکز آموزشی از قبیل دانشگاهها ، مدارس ، موسسات آموزشی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ... می توانند مسئولیت مدنی خود را در قبال دانشجویان ، دانش آموزان، کارآموزان و کارورزان ناشی از بروز حوادثی که منجر به آسیب بدنی این اشخاص داخل مرکز آموزشی تحت مدیریت ایشان می گردد، بیمه نمایند. در این بیمه نامه، امکان تحت پوشش قرار داده شدن مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از حوادثی که در جریان برگزاری تورها، و بازدیدهای علمی یک روزه برای فراگیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی رخ می دهد نیز وجود دارد. ضمن اینکه بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی خود در در قبال حوادث وارد به کارکنان (آموزشی و اداری) و هیئت علمی در زمان ماموریت های آموزشی و اداری را نیز تحت پوشش بیمه در آورد. این امکان نیز وجود دارد که با خرید پوشش تکمیلی، چنانچه حادثه منجر به آسیب بدنی داخل مرکز آموزشی تحت مدیریت بیمه گذار، برای اشخاصی غیر از فراگیران ثبت نام شده در مجموعه آموزشی نیز رخ دهد، پرداخت خسارت مربوط به آن در صورت احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار در تعهد بیمه گر قرار گیرد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی ها در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی
این بیمه نامه مسئوليت مدنی  مدیر شهربازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های نصب شده در شهربازی را پوشش میدهد، بدین معنی كه چنانچه در اثر حوادث احتمالی که ممکن است در جریان استفاده از دستگاه ها برای استفاده کنندگان رخ دهد و منجر به آسیب بدنی آنان گردد، مسئولیتی براساس رأی مراجع قضایی ذی صلاح متوجه بیمه گذار گردد، بیمه‌گر پس از احراز مسؤوليت مدنی بيمه‌گذار و با توجه به تعهدات و شرایط بیمه نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می نماید. لازم به ذکر است تمامی دستگاه ها و وسایل بازی که بیمه گذار در شهربازی تحت مدیریت خود نصب کرده و از آنها بهره برداری می کند، الزاماً باید دارای گواهی نامه معتبر استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشند تا تعهدات بیمه گر در این بیمه نامه قابلیت ایفا شدن داشته باشد. در این بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی متصدی دستگاه در قبال استفاده کنندگان را نیز تحت پوشش بیمه نامه درآورد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران تالارهای پذیرایی و رستوران ها
در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی مدیران تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها در قبال اشخاص ثالث مراجعه کننده که ممکن است در اثر بروز حادثه احتمالی در تالار پذیرایی یا رستوران تحت مدیریت بیمه گذار دچار آسیب بدنی شوند تحت پوشش قرار می گیرد. مسمومیت غذایی جزء استثنائات این بیمه نامه بوده و در تعهد بیمه گر نمی باشد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین سرویس های مدارس
عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال دانش آموزان. بدین معنی که چنانچه در طول مدت استفاده دانش آموزان از سرویس های مدارس تحت مدیریت بیمه گذار، آسیب بدنی به آنها وارد آید و سبب احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار یا رانندگان سرویس های دانش آموزی گردد، بیمه گر پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. این بیمه نامه هرگز جایگزین بیمه نامه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث و تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی نمی باشد و بیمه گذار موظف است بیمه نامه مذکور را خریداری نماید. پوشش این بیمه نامه محدود به مواردی است که علیرغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نمی باشد.


بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث ناشی از حوادثی که در اثر قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه گذار از ناحیه تابلوهای تبلیغاتی نصب شده توسط وی به آنها وارد می آید و منجر به آسیب بدنی یا صدمه مالی وارد به اشخاص ثالث می گردد، تحت پوشش قرار می گیرد.
خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه عبارتند از:
- خسارت مالی ناشی از تصادف ، تصادم ، واژگونی ، شکست شیشه ، سقوط اجسام بر روی خودرو و سرقت کلی خودرو
- خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث (هزینه های پزشکی و غرامتهای فوت و نقص عضو) ناشی از وقوع خطرات بند یک
- خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرات بند یک


بيمه نامه مسئوليت مدنی هیئت مدیره ساختمان ها
این بیمه نامه، مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان ها را در قبال آسیب بدنی یا صدمه مالی وارد به مالکین، ساکنین، و اشخاص ثالث در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه (محوطه ساختمان) که ناشی از تحقق خطرات زیر باشد پوشش می دهد:
- مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور(ها).
- مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از استخر.
- مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان (مالکین و ساکنین) از پارکینگ.
- مسئولیت مدنی در قبال ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از ریزش نما یا قسمت هایی از ساختمان در محوطه داخل یا اطراف ساختمان.
- مسئولیت مدنی در قبال افراد ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران، و ریزش دیواره چاه ساختمان (مشروط به خرید بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های اضافی مربوطه برای ساختمان).
- مسئولیت مدنی در قبال نگهبانان، سرایداران، و سایر کارکنان خدماتی ساختمان.


فرآیند صدور :
بیمه گذاران می توانند درخواست صدور بیمه نامه خود را در هر یک از رشته های مختلف مسئولیت با تکمیل فرم پیشنهاد در دفاتر نمایندگان صدور شرکت در سراسر کشور نرخ و شرایط مربوطه را دریافت نمایند.