اطلاعیه های امور سهام و مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت(سهامی عام)یا وکلا و نمایندگان آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 07/07/1394 حضور بهم رسانند.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت - آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 211230 با شناسه ملی 10102526951 اعلام می گردد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام)

روابط عمومی بیمه ملت- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.