اطلاعیه های امور سهام و مجامع

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام)

روابط عمومی بیمه ملت- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

روابط عمومی بیمه ملت - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.