اطلاعیه های امور سهام و مجامع

اطلاعیه

روابط عمومی بیمه ملت- تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت به تاریخ دیگری موکول شد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت- مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

روابط عمومی بیمه ملت - بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 30/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/04/1392 در محل تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

اطلاعیه امور مالی بیمه ملت به سهامداران محترم

روابط عمومی بیمه ملت - پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) مورخ 26 تیر 1392 سود قابل پرداخت هر سهم 210 ریال تصویب که از تاریخ 01/05/1392 به شرح ذیل پرداخت می گردد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

روابط عمومی بیمه ملت - جهت دریافت فایل گزارش توجیهی هیات مدیره بیمه ملت در خصوص افزایش سرمایه بانضمام گزارش بازرس قانونی در این خصوص اینجا را کلیک نمایید.