اطلاعیه های امور سهام و مجامع

آگهي جدول زمانبندی پیشنهادی پرداخت سود شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت - برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت بیمه ملت اعلام شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

روابط عمومی بیمه ملت - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت- مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

اطلاعیه

روابط عمومی بیمه ملت- تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت به تاریخ دیگری موکول شد.

اطلاعیه امور مالی بیمه ملت به سهامداران محترم

روابط عمومی بیمه ملت - پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) مورخ 26 تیر 1392 سود قابل پرداخت هر سهم 210 ریال تصویب که از تاریخ 01/05/1392 به شرح ذیل پرداخت می گردد.