اطلاعیه های امور سهام و مجامع

اطلاعیه اداره امور سهام بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت- به اطلاع کلیه سهامداران محترم بیمه ملت می رساند، گواهینامه سهام منتشره پس از افزایش سرمایه (از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به 2.600 میلیارد ریال) آماده توزیع است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت(سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت-مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت تشکیل می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت(سهامی عام)یا وکلا و نمایندگان آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 07/07/1394 حضور بهم رسانند.

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بيمه ملت (سهامی عام)

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 26/01/1394 و مصوبه هیئت‌ مدیره مورخ 1394/04/25 و مجوز شماره  402/53559 مورخ 11/10/1393 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 121/320038 مورخ 15/04/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.600 میلیارد ریال، افزایش یابد.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت - آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 211230 با شناسه ملی 10102526951 اعلام می گردد.