اطلاعیه های امور سهام و مجامع

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) (2)

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت بيمه ملت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت (سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت- آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت بيمه ملت (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 211230 با شناسه ملی 10102526951 اعلام می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت(سهامی عام)

روابط عمومی بیمه ملت-مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه ملت تشکیل می شود.

اطلاعیه اداره امور سهام بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت- به اطلاع کلیه سهامداران محترم بیمه ملت می رساند، گواهینامه سهام منتشره پس از افزایش سرمایه (از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به 2.600 میلیارد ریال) آماده توزیع است.

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بيمه ملت (سهامی عام)

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 26/01/1394 و مصوبه هیئت‌ مدیره مورخ 1394/04/25 و مجوز شماره  402/53559 مورخ 11/10/1393 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 121/320038 مورخ 15/04/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.600 میلیارد ریال، افزایش یابد.