بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

بیمه ملت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره دعوت کرد

953 بازدید
بیمه ملت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره دعوت کرد

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره بیمه ملت در روزنامه ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی، درخواست داوطلبی خود را با ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت به نشانی میدان ونک، انتهای برزیل شرقی، پلاک 1 به کدپستی 1435713551 اعلام نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
شماره ثبت 211230 شناسه ملی 10102526951

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شماره ثبت 211230 و شناسه ملی 10102526951، دعوت می شود وفق ماده 29 اساسنامه شرکت، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی، درخواست داوطلبی خود را با ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت به نشانی میدان ونک، انتهای برزیل شرقی، پلاک 1 به کدپستی 1435713551 اعلام نمایند.

بدیهی است مطابق با ماده 29 اساسنامه، هر داوطلب می بایست تأییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد از سهام شرکت را ارائه نماید.

شایان ذکر است داوطلبان برای آگاهی از شرایط عضویت و احراز صلاحیت تصدی عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) میتوانند مفاد اساسنامه شرکت را در سایت اینترنتی شرکت به نشانی melat.ir (https://melat.ir/app/hom) مطالعه نمایند.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)