بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

حوادث تحصیلی

بیمه ملت

حوادث تحصیلی

اين بيمه نامه مخصوص کسانی است که به نوعی اشتغال به تحصيل دارند. بيمه گر در اين بيمه نامه با عقد قرارداد گروهی با

موسسات آموزشی مانند مدارس، دانشگاه ها، مهد کودک ها و ساير مراکز آموزشی متفرقه اين مراکز را تحت پوشش بيمه

حوادث قرار می دهند. بيمه شدگان اين بيمه نامه مي توانند دانش آموزان و دانشجويان، دانش پژوهان و کودکان و مربی های

آموزشی ايشان باشند. بیمه نامه حوادث تحصيلی طبق طرح آرامش در تحصيل قابل ارائه می باشد.

 

 

مزایا و موارد تحت پوشش بیمه نامه

این بیمه نامه بیمه شدگان را در برابر خطرات فوت، هزینه های پزشکی، نقص عضو و ازکار افتادگی دائم جزئی و کلی ناشی از حادثه تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه شدگان در تمام اوقات شبانه روز و بدون محدودیت جغرافیایی تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.

 • بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ملت.
 • بیمه گزار: دانشگاه، مدارس، مراکز آموزشی آزاد و مهد های کودک.
 • بیمه شدگان: دانش آموزان و دانشجویان، دانش پژوهان و کودکان و مربی های آموزشی
 • مدت قرارداد: یکسال شمسی.

برخی از مهم ترین خطرات تحت پوشش عبارت اند از:

 • غرق شدن
 • مسمومیت
 • تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید
 • دفاع مشروع بیمه شده
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر
 • سقوط از ارتفاع
 • برخورد اجسام با بدن
 • گزیدگی
 • سوانح رانندگی
 • ابتلا به هاری، کزار و سیاه زخم
 • سوختگی
 • بریدگی