بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

راهنمای دریافت خسارت فوت بر اثر حادثه

راهنمای دریافت خسارت فوت بر اثر حادثه

فرم خسارت پوشش های بیمه ای(دانلود فرم در انتهای صفحه)

رسید رهگیری اعلام خسارت در پورتال

اصل بیمه نامه معتبر و جداول ضمایم

تصویر الحاقیه

کپی برابر اصل کارت ملی ذینفع/ذینفعان

کپی برابر اصل تمام صفحات باطل شده شناسنامه بیمه شده

کپی برابر اصل گواهی رسمی فوت

کپی برابر اصل جواز دفن

کپی برابر اصل برگه انحصار وراثت

کپی برابر اصل پرونده کامل بیمارستانی(برگه های شرح حال، مشاوره ها، خلاصه پرونده، گزارش رادیولوژی، اسکن و غیره)

کپی برابر اصل گزارش معاینه جسد (پزشکی قانونی)

گزارش اورژانس

گزارش حادثه انتظامی

گواهینامه رانندگی(در صورتی که علت حادثه، سانحه رانندگی و بیمه شده راننده وسیله نقلیه مورد نظر باشد)