بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

شرایط دریافت کارت اعتباری بیمه ملت

شرایط دریافت کارت اعتباری

بیمه گذاران خوش حساب بیمه نامه های زندگی (ذخیره دار) می توانند در صورت تمایل از کارت اعتباری بیمه ملت (هـوده کـارت) استفاده نمایند به طوری که بر اساس ذخیره ریاضی هر بیمه نامه به وی کارت اعتباری به مقدار 80%ذخیره ریاضی بیمه نامه ، اعطاء میشود و سالانه با توجه به افزایش ذخایر بیمه نامه، میزان اعتبار کارت وی افزایش می یابد.

شرایط صدور کارت:

1-حداقل 80%ذخیره ریاضی بایستی 10.000.000 ریال باشد.

2-نداشتن قسط معوق بیمه نامه .

3-نداشتن وام فعال بیمه نامه .

*برای هر بیمه نامه کارت مجزا و با اعتباری برابر 80% ذخیره ریاضی صادر می شود.

4-بیمه گذاران بیمه های زندگی ،جهت درخواست صدور کارت میبایست به نماینده صادر کننده بیمه نامه مراجعه و فرم مربوط به کارت اعتباری را تکمیل و امضا نمایند.

5-در صورت تاخیر در پرداخت اقساط کارت اعتباری ،کلیه اقساط و جریمه های مصوب از ذخیره ریاضی کسر خواهد شد.

6-حداقل یک ماه از صدور بیمه نامه سپری شده باشد.

7-در صورتی که بیمه گذار پس از دریافت کارت اعتباری اقساط حق بیمه را پرداخت نکند ،کارت اعتباری غیر فعال خواهد شد

8-بیمه گذاران میتوانند نسبت به خرید از مراکز مربوطه که لیست آنها بر روی وب سایت کارت اعتباری بیمه ملت موجود می باشد (www.hoodehcards.com) اقدام نمایند.

شرایط افزایش اعتبار کارت اعتباری بیمه ملت :

  • افزایش اعتبار کارت از طریق ارسال درخواست بیمه گذار با ذکر شماره بیمه نامه از طریق نماینده
  • نداشتن قسط معوق حق بیمه و نداشتن وام فعال بیمه نامه .
  • افزایش اعتبار با توجه به رشد ذخیره ریاضی بیمه نامه هر 6 ماه یکبار صورت می پذیرد.www.hoodehcards.com