بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

نسبت هاي عملياتي و مالي با اهميت مؤسسه بيمه

 سال
 نسبت توانگری مالی
 سطح
13981941
13992791
14003861
14014091