بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

نسبت هاي عملياتي و مالي با اهميت مؤسسه بيمه

 سال
 نسبت توانگری مالی
 سطح
۱۳۹۸۱۹۴۱
۱۳۹۹۲۷۹۱
۱۴۰۰۳۸۶۱
۱۴۰۱۴۰۹۱