بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

پویش در امتداد همراهی 2

نـفـرات بـرتـر پـویـش

 دکمه مشاهده امتیاز نماینده را کلیک کنید.

فرصت باقیمانده برای رقابت

از 13 آذر تا پایان سال 1402

دستورالعمل جشنواره

جشنواره فروش بیمه های زندگی، بیمه ملت

  زمـستان گـرم با جوایز مـیلیاردی

چطور امتیاز بگیریم؟

 1. بیش فروشی، فروش مکمل و فروش جدید بیمه های زندگی
  حداقل حق بیمه وصولی 12،000،000 ریال و نحوه پرداخت سه ماهه، 6 ماهه و سالیانه
 2.  صدور مجدد بیمه های زندگی برای بیمه نامه ها با اندوخته منفی
  امکان بهره مندی از 80 درصد تخفیف روی هزینه های اداری و بیمه گری برای این گروه
 3.  صدور الحاقیه مالی (افزایش حق بیمه)
  حداقل حق بیمه سالیانه پس از صدور الحاقیه 12،000،000 ریال؛
  حداقل مبلغ افزایش حق بیمه 4،000،000 ریال؛
  حداقل پرداخت یک قسط حق بیمه جدید پس از صدور الحاقیه؛
 4.  عقد قرارداد طرح معافیت مالیاتی
  عقد قرارداد گروهی طرح استفاده از معافیت های مالیاتی بیمه زندگی (سپرده) موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
 5. فعال سازی و جذب زیرمجموعه

 

 

عنوان جایزه
جایزه
شرط
جایزه ویژه بخش اندوخته منفی3 نفر 100,000,000 حداقل 3 بیمه نامه
جایزه ویژه بخش صدور الحاقیه مالی3 نفر 100,000,000 حداقل 100 امتیاز
جایزه ویژه بخش صدور مکمل3 نفر 100,000,000 حداقل 20 بیمه نامه

 

همراه شما هستیم

شماره های داخلی: 4353 و 4185

 گروه تلگرام بیمه های زندگی بیمه ملت