بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

پویش در امتداد همراهی ۲

نـفـرات بـرتـر پـویـش

 دکمه مشاهده امتیاز نماینده را کلیک کنید.

فرصت باقیمانده برای رقابت

از ۱۳ آذر تا پایان سال ۱۴۰۲

دستورالعمل جشنواره

جشنواره فروش بیمه های زندگی، بیمه ملت

  زمـستان گـرم با جوایز مـیلیاردی

چطور امتیاز بگیریم؟

 1. بیش فروشی، فروش مکمل و فروش جدید بیمه های زندگی
  حداقل حق بیمه وصولی ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و نحوه پرداخت سه ماهه، ۶ ماهه و سالیانه
 2.  صدور مجدد بیمه های زندگی برای بیمه نامه ها با اندوخته منفی
  امکان بهره مندی از ۸۰ درصد تخفیف روی هزینه های اداری و بیمه گری برای این گروه
 3.  صدور الحاقیه مالی (افزایش حق بیمه)
  حداقل حق بیمه سالیانه پس از صدور الحاقیه ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال؛
  حداقل مبلغ افزایش حق بیمه ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال؛
  حداقل پرداخت یک قسط حق بیمه جدید پس از صدور الحاقیه؛
 4.  عقد قرارداد طرح معافیت مالیاتی
  عقد قرارداد گروهی طرح استفاده از معافیت های مالیاتی بیمه زندگی (سپرده) موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
 5. فعال سازی و جذب زیرمجموعه

 

 

عنوان جایزه
جایزه
شرط
جایزه ویژه بخش اندوخته منفی۳ نفر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حداقل ۳ بیمه نامه
جایزه ویژه بخش صدور الحاقیه مالی۳ نفر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حداقل ۱۰۰ امتیاز
جایزه ویژه بخش صدور مکمل۳ نفر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حداقل ۲۰ بیمه نامه

 

همراه شما هستیم

شماره های داخلی: ۴۳۵۳ و ۴۱۸۵

 گروه تلگرام بیمه های زندگی بیمه ملت