بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

بیمه زندگی و بازنشستگی تکمیلی کارکنان

طرح بیمه عمر تلفیقی (ویژه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی)
بیمه زندگی و بازنشستگی تکمیلی کارکنان

برای اولین بار در کشور ، شرکت بیمه ملت با ارائه طرح بیمه زندگی و بازنشستگی تکمیلی کارکنان،  دغدغه کارکنان سازمان ها برای کافی نبودن حقوق بازنشستگی در زمان بازنشستگی را مرتفع نموده است. با استفاده از طرح ” بیمه زندگی و بازنشستگی تکمیلی  ” طرح  بیمه عمر تلفیقی”،  کارکنان محترم سازمان ها می توانند، علاوه بر برخورداری پوشش های متنوع بیمه‌ای در زمان اشتغال ومزیت های سرمایه گذاری این طرح، بعد از بازنشستگی نیز از بیمه بازنشستگی مکمل بهره مند گردند.

تعهدات بخش اول :

تعهدات این بیمه نامه در 2 بخش، دوره اول و دوم ارائه می گردد.

الف : تعهدات بخش دوره اول :

 • فوت به هر علت: 20 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
 • فوت ناشی از حادثه : 30 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
 • نقص عضو جزئی و کلی و دائم ناشی از حادثه: 40 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
 • پرداخت وام از محل بیمه نامه بعد از دو سال
 • برداشت از محل اندوخته
 • امکان بازخرید بیمه نامه و دریافت اندوخته در صورت قطع ارتباط استخدامی و یا ادامه بیمه نامه بصورت فردی
 • برخورداری از کارت اعتباری ” هوده کارت شرکت بیمه ملت”
 • پرداخت سود مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نامه
 • امکان تبدیل اندوخته بیمه نامه به مستمری
 • با قطع پرداخت حق بیمه بدلیل بازنشستگی، استعفا، بازخرید سنوات خدمت و … بیمه مذکور قطع نمی گردد ، مگر اينكه بيمه نامه بازخريد و يا به بيمه مستمري و یا سایر طرح های بیمه ای شرکت بیمه ملت تبديل شود.

  ب: تعهدات بخش دوم (ده ساله دوم به بعد )

تعهدات بخش دوم بیمه نامه به شرح ذیل خواهد بود :  

 • پرداخت سرمایه بيمه به بیمه شده به صورت یکجا
 • تبدیل بیمه نامه به بیمه بازنشستگی تکمیلی و پرداخت مستمری به انتخاب بيمه شده.
 • امکان تمدید بیمه نامه تا زمان بازنشستگی

نرخ حق بیمه :

نرخ حق بیمه بابت تعهدات بیمه تمام عمر در حدود 5 درصد از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بیمه شدگان براساس لیست حقوق و مزايا می باشد.

سایر مزایا

 • بهره مندي از معافيت های مالياتی در طرح مذکور
 • کسر حق بیمه از حقوق
 • امکان واریز مبالغ مورد نظر به بیمه نامه
 • انتخاب درصد مبلغ حق بيمه طبق نظر بيمه گذار.
 • امكان افزايش حق بيمه براي جبران اثرات تورم و كاهش قدرت خريد بيمه.
 • قابل ادامه بودن بیمه در صورت قطع همکاری با کارفرما
 • قابل تبدیل بودن بیمه نامه در صورت قطع ارتباط با کارفرما
 • تخصيص سود به صورت روز شمار
 • امكان حفظ پوشش های بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه از محل اندوخته بیمه نامه طبق مفاد قرارداد تا مدت مقرر در قرارداد.