بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

راهنمای دریافت خسارت امراض خاص

راهنمای دریافت خسارت امراض خاص

خذ اعلام کتبی از بیمه‌گذار، ذینفع و یا نماینده نهایتا ظرف یک ماه از وقوع حادثه

رسید رهگیری اعلام خسارت (ثبت توسط نماین)

تصوير برابر اصل صفحه اول شناسنامه بيمه شده

اصل یا تصوير برابر اصل گزارش اولين مرجع درماني يا گزارش پذيرش اورژانس

اصل یا تصویر برابر اصل خلاصه پرونده بیمارستانی شامل (برگه شرح حال و معاینه، برگه پیشرفت معالجات، برگه های مشاوره، برگه شرح عمل و پاتولوژی)

دفترچه ‌های درمانی بیمه‌گذار مربوط به یک سال قبل تا تاریخ وقوع خسارت

(الزاما) اصل صورتحساب بيمارستاني و صورتحساب پزشكان)مربوط به بیمه نامه های صادره قبل از تاریخ 01/07/1397)

تبصره: در صورت داشتن بيمه گر اوليه از قبيل خدمات درماني يا تامين اجتماعي ارائه تصوير برابر اصل صورتحساب بیمارستانی و كپي برابر اصل چك بيمه گر اوليه

اصل گواهي پزشك معالج مبني بر نوع خدمات انجام شده و ميزان حق العمل دريافتي

ريز نسخ دارويي و لوزام مصرفی اتاق عمل

اصل يا تصوير برابر اصل شده شرح عمل انجام شده

مدارك انجام آزمايشات و راديولوژي ها و (ام آر آي ) و سيتي اسكن شامل تجويز پزشك و قبض پرداخت

دفترچه ‌های درمانی بیمه‌شده مربوط به یک سال قبل تا تاریخ وقوع خسارت