بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

تست معاونان

تیم مدیریت

تیم متخصص ما در خدمت شماست.

مديران شركت بيمه ملت، با توجه كامل به اصول حاكميت شركتي، بالاترين استانداردهای شفافيت، مسئوليت‌پذيری و صداقت را در كسب و كار و فعاليت‌های مديريتی خود لحاظ مي‌كنند. اعتقاد بيمه ملت بر اين است كه اجرای اصول حاكميت شركتي در فرآيند مديريت،‌ بهترين راه در جهت كسب موفقيت، ‌پيشرفت و ايجاد ارزش افزوده براي سهام‌داران و همین طور حافظ منابع مالی شركت خواهد بود.