بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

سرپرست مدیریت حقوقی بیمه ملت اعلام کرد: وصول ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت

197 بازدید
سرپرست مدیریت حقوقی بیمه ملت اعلام کرد:
وصول ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت

 

سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ملت گفت: با پیگیری مدیریت حقوقی بیمه ملت، ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات معوق این شرکت وصول شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، علیرضا تحریری‌نیا اظهار داشت: پس از به‌روز رسانی چارت سازمانی مدیریت حقوقی و تشکیل پنج اداره در این مدیریت، امور حقوقی شرکت بیمه ملت، در حوزه‌های تخصصی دنبال شده که تاثیر مستقیمی بر به نتیجه رسیدن پرونده‌های وصول مطالبات و رفع توقیف از حساب‌ها و اموال شرکت داشته است.

وی افزود: برای دنبال کردن امور حقوقی در حوزه‌های تخصصی، پنج اداره امور وکلا، نمایندگان حقوقی و سامانه‌های قضایی، اداره دعاوی، اداره امور قراردادها، ثبتی و اجرایی، اداره پیگیری و تجسس حقوقی و اداره بازیافت خسارت در مدیریت حقوقی بیمه ملت تشکیل شده است تا تمامی پرونده‌های حقوقی در حوزه‌های تخصصی خود پیگری شود.

تحریری‌نیا گفت: مدیریت حقوقی بیمه ملت در ۹ ماهه گذشته موفق شده است، با پیگیری ۵۶ پرونده وصول مطالبات شرکت، 218 ميليارد تومان از مطالبات معوق شرکت را وصول و در دفاع از حقوق شرکت در محاکم دادگستری با صدور دادنامه هاي متعدد به نفع شرکت به ارزش 275 میلیارد ريال اقدامات مثبتی به جای گذاشته است.

سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ملت ادامه داد: این مدیریت همچنین در ادامه با رفع توقيف از حسابها و اموال شرکت به ارزش 2.098 میلیارد ريال و اقدام قضائي نسبت به پرونده‌هاي معوق بازیافتی به ارزش 315 ميليارد ريال توفيق که در چند ماه گذشته در مجموع 463 ميليارد تومان از مطالبات معوق، اخذ آراء له شرکت، رفع توقيف از اموال و حسابهای شرکت و غيره نقش مهمي در تزريق نقدينگي به شرکت کارنامه موفقی به دست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت حقوقی با پیگیری موارد حقوقی و همکاری با ۱۱۰ وکیل و ۴۷ نماینده امور حقوقی، ۲۰۹ میلیارد تومان از حساب‌ها و اموال شرکت را رفع توقیف کرده است.