بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

شرایط دریافت وام

شرایط دریافت وام

بیمه گذاران بیمه نامه های زندگی و سرمایه گذاری، زنان خانه دار، سپرده زندگی، و تحصیل فرزندان می توانند از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه هایشان وام دریافت نمایند.

هر بیمه نامه می تواند حداکثر تا 90 درصد ارزش بازخرید وام دریافت نماید.

بازپراخت اقساط می تواند یکساله، دوساله، و یا سه ساله انتخاب شود.

شرایط دریافت وام

سپری شدن حداقل دوسال از تاریخ شروع بیمه نامه

پرداخت حق بیمه دو سال تمام

عدم داشتن قسط معوق حق بیمه

عدم داشتن کارت اعتباری فعال(استفاده از خدمات کارت و وام به طور همزمان امکان پذیر نمی باشد)