بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

جذب نماینده حقوقی

جذب نماینده حقوقی

مراحل و شرایط اخذ مجوز تأسیس شرکت خدمات بیمه‌ای (نمایندگی حقوقی) از شرکت بیمه ملت

1-متقاضیان اخذ نمایندگی حقوقی باید با درنظر گرفتن ضوابط ماده 5 آیین‌نامه شماره 75 بیمه مرکزی، درخواست کتبی اخذ نمایندگی خود را که شامل موارد است؛ به مدیریت امور شعب و نمایندگان ارائه دهند:
– مشخصات سهام‌داران اصلی
– اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت
– اهم برنامه‌ها و استراتژی فروش شرکت
– بازارهای مورد نظر و هدف فروش بیمه‌نامه
– معرفی امکانات شرکت شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار
– میزان سرمایه شرکت

ضوابط ماده 5 آیین‌نامه 75
1-1- شرکت باید به صورت سهامی خاص یا تعاونی ثبت شود.
1-2- فعالیت شرکت منحصرا ارایه خدمات بیمه‌ای خواهد بود.
1-3- حداقل سرمایه شرکت 1میلیارد ریال است.
1-4- تعداد اعضای هئیت‌مدیره حداقل 3 نفر باشد.
1-5- ارائه گواهی‌نامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
1-6- مدیرعامل و حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 آیین‌نامه شماره 75 (به شرح زیر) باشند:
الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور؛
پ) عدم اعتياد به مواد مخدر؛
ت) عدم حجر
ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفری و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری؛
ج) داشتن گواهی پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دايم؛
چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نیاز به داشتن سابقه كار بيمه‌ای، يا حداقل مدرك كارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی و یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌ای فنی و تخصصی و يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌ای فنی و تخصصی.
تبصره1: متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشی مربوطه را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی در شرکت بیمه و یا مؤسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارائه کنند.
تبصره2: اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذی‌ربط خواهد بود.
ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی
خ) گذراندن دوره کار آموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه

1-7- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً شخص حقیقی باشند و مکلف‌اند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت 2 سال تادیه کنند.
1-8- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تأیید بیمه مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
1-9- مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی‌های حقوقی سمت یا سهم داشته باشند.
1-10- مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی وکلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی‌توانند در سایر نمایندگی‌های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

2-پس از بررسی درخواست نمایندگی در صورت احراز شرایط و ضوابط شرکت، مراتب موافقت اولیه با اعطای نمایندگی حقوقی کتباً به اطلاع متقاضی رسیده و فرم‌ها و مدارک مربوط (شامل اساسنامه، صورت‌جلسه‌های مجمع مؤسس وهیئت‌مدیره، تعهدنامه‌ها و لیست کامل سهامداران و مدیران و فرم معرفی دفتر نمایندگی) برای تکمیل به متقاضی ارایه می‌شود.

3-پس از دریافت مدارک تکمیل شده مورد نیاز (به شرح زیر) از متقاضی، بررسی لازم انجام و در صورت عدم مغایرت با ضوابط اقدامات بعدی به عمل خواهد آمد.
3-1- چهارنسخه اصل اساسنامه شرکت که کلیه صفحات آن امضای مؤسسان را همراه داشته باشد.
3-2- چهار نسخه اصل صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسان که اسامی سهامداران و بازرسان در زیر صفحات تایپ و به امضای آنها رسیده باشد.
3-3- چهار نسخه اصل صورت‌جلسه هیئت‌مدیره که اسامی اعضای هیئت‌رئیسه در زیر صفحه تایپ و به امضای آن‌ها رسیده باشد.
3-4- چهار برگ اصل اظهارنامه ثبت شرکت که به امضای کلیه مؤسسان رسیده باشد.
3-5- دو نسخه گواهی تأییدیه “نام شرکت” توسط اداره ثبت شرکت‌ها.
3-6- تکمیل فرم مشخصات شرکت، تعهدنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
3-7- یک برگ اصل گواهی بانک و فیش بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 50 درصد سرمایه شرکت مطابق با آیین‌نامه شماره 75 نمایندگی.
3-8- دو نسحه لیست کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
3-9- سه سری کپی از کلیه صفحات شناسنامه مؤسسان و اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت که برابر با اصل شده باشد.
3-10- سه سری کپی کارت ملی (پشت و رو) که برابر اصل شده باشد.
3-11- سه نسخه کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم (پشت و رو) که برابر اصل شده باشد.
3-12- دو نسخه کپی آخرین مدرک تحصیلی سهامداران، مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره که برابر اصل شده باشد.
3-13- گواهی سابقه کار مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره (منطبق بر مفاد مندرج در بند 9 ماده 6 آیین‌نامه شماره 75) که برابر با اصل شده باشد.
3-14- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت.
3-15- اصل گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره.
3-16- سه قطعه عکس پشت‌نویسی شده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره.
3-17- فرم تکمیل شده معرفی دفتر نمایندگی به همراه عکس‌هایی از دفتر پیشنهادی.

4- ضمن بررسی و در صورت نیاز بازدید حضوری از دفتر پیشنهادی متقاضی در صورت تأیید دفتر معرفی شده پرونده متقاضی اخذ نمایندگی حقوقی بر اساس مدارک و مستندات لازم تشکیل و برای اخذ موافقت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

5- در صورت تطبیق مدارک و مستندات پرونده، بیمه مرکزی ضمن تأیید ثبت شرکت و اعطای نمایندگی حقوقی، پرونده را برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری استان مربوطه ارسال خواهد کرد.

6- پس از تأیید بیمه مرکزی و ارسال پرونده برای اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به معرفی مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره برای طی دوره کارورزی 15 روزه اقدام خواهد شد.

‌7- پس از طی مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی مربوطه از متقاضی برای ارائه مدارک نهایی و عقد قرارداد نمایندگی دعوت به عمل می‌آید.

8- مدارک مورد نیازبرای عقد قرارداد نمایندگی حقوقی عبارت‌اند از:
8-1- روزنامه رسمی ثبت شرکت
8-2- کپی اساسنامه، اظهارنامه، صورت‌جلسه مجمع مؤسسان، صورت‌جلسه هیئت‌مدیره که به مهر اداره ثبت شرکت‌ها و بیمه مرکزی ممهور شده باشد.
8-3- گواهی گذراندن دوره کارورزی مدیرعامل و عضو بیمه‌ای
8-4- کپی اجاره نامه و یا سند مالکیت دفتر نمایندگی
8-5- ارائه چک ضمانت قرارداد
8-6- حضور صاحبان امضای مجاز در زمان عقد قرارداد در مدیریت امور نمایندگان الزامی است.

9- پس از عقد قرارداد، پروانه نمایندگی صادر و به همراه مهر نمایندگی، کارت شناسایی و نامه اعلام کد به مدیرعامل شرکت نمایندگی حقوقی ارائه خواهد شد.

10- پس از عقد قرارداد نمایندگی مشخصات شرکت نمایندگی در پورتال بیمه ملت و سامانه سنهاب بیمه مرکزی ثبت و نام کاربری و رمز عبور آن به نماینده اعلام خواهد شد.