بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

مدارک خسارت نقص عضو ناشی از حادثه

مدارک خسارت نقص عضو ناشی از حادثه

فرم خسارت پوشش های بیمه ای (دانلود فرم در انتهای صفحه)

رسید رهگیری اعلام خسارت در پورتال

تصویر بیمه نامه و جداول ضمایم

تصویر الحاقیه

کپی برابر اصل پرونده کامل بیمارستانی(برگه های شرح حال، مشاوره ها، گزارش رادیولوژی، اسکن و  غیره)

گزارش حادثه انتظامی

گزارش اورژانس

گواهینامه رانندگی(در صورتی که علت حادثه، سانحه رانندگی و بیمه شده راننده وسیله نقلیه مورد نظر باشد)

گزارش پزشکی قانونی

اصل صورتحساب و هزینه های درمانی