بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

بیمه بازخرید و بازنشستگی

بیمه تکمیلی بازنشستگی و بازخرید سنوات

ماده ۲۴ قانون خاتمه‌ كار، پرداخت سنوات و مزاياي پايان خدمت را در زمان خاتمه كار به كارفرما تكليف کرده است و تمامی كارفرمايان موظف هستند به ازای هر سال كار كارگران/ كارمندان، معادل يك ماه آخرين حقوق فرد را به عنوان سنوات به وی بپردازند كه تعهدی صددرصد برای كارفرمايان به شمار می‌رود.
لذا تامین منابع مالی لازم برای انجام این تعهد، از دغدغه‌های کارفرمایان به شمار می‌رود. بيمه بازخريد سنوات بيمه ملت، پرداخت سنوات كاركنان را تضمين و با پرداخت سود مازاد سرمايه‌گذاری و تضمين پوشش‌های خطر فوت و ازكارافتادگی، نگرانی‌های ناشی از بازخريد، ترك خدمت، بازنشستگی، فوت ناگهانی و ازكارافتادگی كاركنان را برای کارفرما كاهش می‌دهد. اين امر باعث افزايش حسن رابطه‌ كارفرما و كاركنان خواهد شد و در نهايت افزايش بازده كاری در سازمان را به دنبال خواهد داشت.

◄ بيمه بازخريد سنوات، یاری‌رسان سازمان‌ها در برنامه‌ريزی سنوات بازخريدی، تأمين مالی كاركنان و نگهداری حساب‌های سنوات كاری آنان است.

مزایای بیمه زندگی و بازخرید سنوات :

– پرداخت مبالغ بازخرید سنوات کارکنان به صورت تضمينی؛
– پرداخت سود مشاركت در منافع؛
– امكان افزايش حق‌بيمه پرداختی و به طبع آن افزايش اندوخته‌ها با توجه به افزايش حقوق؛
– پرداخت مستمری به كاركنان براساس اندوخته سرمايه‌گذاری (اندوخته سنوات) ايجاد شده؛
– افزايش سرمايه فوت در هر سال متناسب با افزايش حقوق؛
– پوشش حادثه حداكثر ۳ برابر سرمايه فوت؛
– پرداخت وام به هر يك از كاركنان از محل بيمه‌نامه و معادل ۹۰ درصد اندوخته از سال دوم به بعد به انتخاب کارفرما؛
– در صورت ترك خمت توسط هر يك از كاركنان، ميزان بازخريدی او از اين بيمه‌نامه پرداخت خواهد شد؛
– صدور بيمه‌نامه برای افراد جديدالاستخدام با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط سازمان و هم‌زمان با شروع ساير مزايای استخدامی امکان‌پذیر خواهد بود.