بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

بیمه،ملت

انتشار آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بیمه ملت

بدینوسیله جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره و انتخاب اعضای علی‌البدل از کلیه سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ دعوت می شود، وفق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت، حداکثر ظرف ۲ماه از تاریخ نشر این آگهی، داوطلبی خود…
ادامه مطلب