بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

بیمه زندگی

بـیمه زنـدگی

بیمه زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اصلی بیمه زندگی، تامین آرامش خاطر با تضمین پشتیبانی مالی در صورت وقوع خسارت مالی یا مشکل احتمالی به وجودآمده در صورت فوت شخص بیمه شده است. در واقع بیمه زندگی راهی برای حفاظت از آینده مالی خانواده است.

مشخصات اصلی بیمه‌های زندگی عبارت‌اند از:

تأمین آسایش فکری و مالی استفاده‌کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
ایجاد سرمایه یا مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
حمایت از خانواده در شرایط ناگوار ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
سرمایه بیمه‌های زندگی جزو ماترک محسوب نمی‌شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف است.

بیمه‌های زندگی قابل ارائه در بیمه ملت

امور مشتریان

راهنمای دریافت خسارت